Deel I Algemeen

Algemene voorwaarden van CrossFit Sneek, gevestigd aan de Lorentzstraat 11 (8606 JP) te Sneek, met KvK-nummer 53005333, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jeff Brouwer.

Definities

Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden betreft Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW);
 2. CrossFit Sneek: rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf; en een Overeenkomst sluit met een (potentieel) Lid;
 3. Lid: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep/bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met CrossFit Sneek; en ‘’Leden’’ betekent meerdere van hen;
 4. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en CrossFit Sneek waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst(en) CrossFit Sneek tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal leveren.
 5. Partijen: CrossFit Sneek en Lid samen.
 6. Onder Dienstverlening van CrossFit Sneek

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten en Overeenkomsten en elke rechtsbetrekking als gevolg daarvan of in verband daarmee tussen CrossFit Sneek en Lid.
 2. Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met CrossFit Sneek schriftelijk tot stand zijn gekomen en door CrossFit Sneek als zodanig zijn aanvaard. De overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de desbetreffende Overeenkomst en Lid kan aan de overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten met CrossFit Sneek.
 3. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met Lid eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsbetrekkingen tussen Partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
 4. CrossFit Sneek is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking, c.q. de gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden zal tussen Partijen toepasselijk zijn en treedt in de plaats van een eerdere versie van deze Algemene Voorwaarden, één maand na bekendmaking, of op een nader aangegeven datum, door middel van een schriftelijke mededeling aan Leden dan wel een mededeling op de webpagina’s van CrossFit Sneek.
 1. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 3. In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. CrossFit Sneek en Lid zullen alsdan in overleg treden teneinde de nieuwe bepalingen te vervangen van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 – Het aanbod van CrossFit Sneek

 1. Alle aanbiedingen en offertes van CrossFit Sneek zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. CrossFit Sneek is gerechtigd het aanbod te wijzigen, aan te passen en/of terug te roepen. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave en dergelijke.
 2. Het aanbod omvat ten minste:
 • de bedenktijd;
 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • de kosten voor het lidmaatschap en de (eventuele) gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke of eenmalige kosten;
 • op welk moment CrossFit Sneek de kosten jaarlijks kan verhogen;
 • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;
 • de geldigheidsduur;
 • het (huishoudelijk) reglement.
 1. Offertes c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe Overeenkomsten.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

 1. Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand nadat het aanbod door Lid is aanvaard. Aanvaarding van het aanbod geschiedt in beginsel door het aanmaken van een account door Lid.
 2. Lid stemt ermee in dat CrossFit Sneek digitaal (per mail, app en SportBit-app) met hem communiceert. Lid is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of wijziging van bankgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan CrossFit Sneek.
 3. CrossFit Sneek heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Dienstverlening. Hieronder wordt mede begrepen, maar niet beperkt tot:
 • het inschakelen van een trainer en/of begeleider;
 • het inschakelen van een spreker en/of coach voor een seminar of masterclass.

Artikel 4 – Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te annuleren. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat Lid eerder gebruikmaakt van de faciliteiten van CrossFit Sneek.
 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van CrossFit Sneek) geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Lid heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te annuleren.
 3. Als Lid, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van CrossFit Sneek en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van CrossFit Sneek.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst; verplichtingen van Partijen

 1. CrossFit Sneek zal de Overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van de haar ten dienste staande middelen uitvoeren.
 2. De verplichting als bedoeld in lid 1 betreft een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. CrossFit Sneek staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 4. CrossFit Sneek onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 5. Indien CrossFit Sneek gebruikmaakt van de diensten van instructeurs, begeleiders en/of trainers, staat hij ervoor in dat de instructeurs, begeleiders en/of trainers over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 6. CrossFit Sneek zorgt voor een veilige sportomgeving.
 7. Lid houdt zich aan het (huishoudelijk) reglement van CrossFit Sneek.
 8. Lid dient een medische contra-indicatie voor Dienstverlening te melden aan CrossFit Sneek.
 9. Lid dient de aanwijzingen en instructies van CrossFit Sneek c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
 10. Het is Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee Lid niet bekend is. Indien Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan CrossFit Sneek kenbaar te maken, zodat de CrossFit Sneek uitleg kan geven.
 11. Het is Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 12. Het is Lid niet toegestaan te roken in de door CrossFit Sneek beschikbaar gestelde ruimtes.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders door CrossFit Sneek is aangegeven en er (bijvoorbeeld) sprake is van een zakelijke klant.
 2. Het lidmaatschapsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen.
 3. De door het Lid te betalen prijzen en tarieven zien slechts op de Dienstverlening door CrossFit Sneek aan Lid verleende of te verlenen diensten en zijn derhalve exclusief c.q. zien derhalve niet op door CrossFit Sneek of Lid in het belang van de uitvoering van de Overeenkomst te maken of gemaakte kosten, zoals maar niet beperkt tot belastingen, registratiekosten of overige (on)kosten, welke kosten voor rekening van het Lid komen en als zodanig door CrossFit Sneek extra bij het Lid in rekening kunnen worden gebracht.
 4. CrossFit Sneek is gerechtigd de verschuldigde prijs en kosten periodiek aan het Lid in rekening te brengen.
 5. Het incasseren van – periodieke – betalingen geschiedt door MultiSafepay, namens CrossFit Sneek.
 6. CrossFit Sneek is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst van het Lid een voorschot te verlangen. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijnen te worden voldaan.
 7. CrossFit Sneek is gerechtigd om het lidmaatschap (eenzijdig) aan te passen onder invloed van onder andere kostprijsfactoren. CrossFit Sneek maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 8. In het geval van een prijsverhoging, heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen één maand na de bekendmaking van die verhoging door CrossFit Sneek te ontbinden.
 9. De mogelijkheid tot ontbinding uit artikel 6 lid 8 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties (CPI) en/of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door CrossFit Sneek bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst. In dat laatste geval heeft het Lid tot 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst het recht tot ontbinding.
 10. CrossFit Sneek is gerechtigd om jaarlijks de prijzen te verhogen.

Artikel 7 – Betaling

 1. Als je Lid wordt bij CrossFit Sneek, ben je vanaf het moment van inschrijving lidmaatschapsgeld verschuldigd. De automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment ook gelden. De incassering wordt uitgevoerd door MultiSafepay.
 2. Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe periode (automatische incasso’s geschieden rond de 3e van elke maand) en zijn (direct) opeisbaar.
 3. Indien CrossFit Sneek om wat voor reden dan ook niet kan incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan stuurt CrossFit Sneek nogmaals een incasso naar de bank van het Lid. Als het Lid niet aan de betalingsverplichting voldoet, is CrossFit Sneek gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, waarbij de toegang tot de faciliteiten alsmede de SportBit-app wordt ontzegt/geblokkeerd.
 4. Bij niet tijdige betaling is het Lid in verzuim nadat hij daar door CrossFit Sneek schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen.
 5. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is CrossFit Sneek gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering te verhalen op het Lid. Voorts is CrossFit Sneek gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij de toegang tot de faciliteiten alsmede de SportBit-app wordt ontzegt/geblokkeerd.

Artikel 8 – Trainingsvoorwaarden en lestijden

 1. Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal van 24 Leden per les.
 2. Het Lid dient zich aan te melden via het rooster in de SportBit-app. De aanmelding kost 1 credit.
 3. Het Lid dient zich bij afwezigheid 24 uur van tevoren af te melden. Indien het Lid zich niet 24 uur van tevoren afmeldt, dan kost het een credit.
 4. Bij afwezigheid van minder dan 50% op de vaste lestijd in een kwartaal, behoudt CrossFit Sneek het recht het betreffende Lid te verplaatsen naar een andere lestijd.
 5. Het bepaalde in artikel 8 lid 3 leidt niet tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.
 6. CrossFit Sneek is gerechtigd om zonder opgave van redenen de datum van les te wijzigen dan wel dan wel de les te annuleren. Dit leidt evenmin tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.
 7. CrossFit Sneek is te allen tijde gerechtigd een begeleider en/of trainer te vervangen door een andere begeleider en/of trainer.

Artikel 9 – Wijziging van de Overeenkomst

 1. CrossFit Sneek kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. CrossFit Sneek zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 9 lid 1, ten nadele van het Lid heeft het Lid gedurende één maand na de aankondiging het recht om het lidmaatschap zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt.

Artikel 10 – Duur, verlenging en (tussentijdse) beëindiging

 1. De Overeenkomst van lidmaatschap wordt aangegaan voor de tijd die uit de inhoud, aard of strekken van de Overeenkomst voortvloeit.
 2. Lid is gerechtigd om te allen tijde het lidmaatschap op te zeggen. Het lidmaatschap eindigt op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.
 3. Opzegging dient plaats te vinden via de SportBit-app. Indien Lid er, om welke reden dan ook, niet in slaagt de opzegging via de app door te voeren, kan het Lid Crossfit Sneek verzoeken de opzegging door te voeren. Hiervoor brengt Crossfit Sneek 7,50 euro aan administratiekosten in rekening bij Lid.
 4. Ten aanzien van een opzegging geldt dat het lidmaatschap niet in de eerste drie (3) maanden kan worden opgezegd. Na de eerste 3 maanden geldt een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging vindt te allen tijde plaats tegen het einde van de kalendermaand.
 5. CrossFit Sneek mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
 • lid een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt; óf
 • lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens CrossFit Sneek of jegens contractant van CrossFit Sneek.
 1. CrossFit Sneek betaalt het resterende lidmaatschapsgeld in de gevallen als bedoeld in lid 5 van dit artikel niet uit aan Lid.
 2. CrossFit Sneek is gerechtigd, naar haar keuze, de Overeenkomst te ontbinden dan wel de Dienstverlening op te schorten, indien Lid in gebreke blijft met tijdige betaling van een of meerdere facturen, dan wel niet op eerste verzoek van CrossFit Sneek door Lid zekerheid wordt gesteld voor het nakomen van dienst betalings- en/of overige verplicht(en), een en ander onverminderd het recht van CrossFit Sneek om schadevergoeding te vorderen.
 3. De Overeenkomst kan, zonder inachtneming van een opzegtermijn, door Partijen worden ontbonden, zonder dat een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, indien een der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien er sprake is van beslaglegging, onder curatelestelling dan wel het verliezen van de beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zijn vermogen of indien de andere Partij de bedrijfsvoering staakt.

Artikel 11 – Overmacht

 1. CrossFit Sneek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Lid indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van CrossFit Sneek geheel of gedeeltelijk opgeschort, en kan Lid CrossFit Sneek nimmer op de nakoming van haar verplichtingen aanspreken, zolang de overmacht situatie voortduurt, en zonder dat CrossFit Sneek aansprakelijk is voor enige vorm van een compensatie aan Lid. Van overmacht is sprake indien zich, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, omstandigheden voordoen die de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer verhinderen en die niet aan CrossFit Sneek zijn toe te rekenen, daaronder mede begrepen: epidemieën, quarantaine, oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan CrossFit Sneek voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is of de omstandigheid dat een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

Artikel 12 – Klachten

 1. Het Lid dient klachten over de Dienstverlening van CrossFit Sneek zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen één maand na ontdekking – bij CrossFit Sneek in. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 2. Een klacht met betrekking tot een ontvangen factuur moet schriftelijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum óf na incassering aan CrossFit Sneek kenbaar worden gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van het Lid niet op.
 4. CrossFit stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
 5. Indien een klacht over de Dienstverlening van CrossFit Sneek gegrond is, zal het Lid CrossFit Sneek in de gelegenheid stellen om binnen een redelijk termijn passende maatregelen te laten nemen.
 6. Als CrossFit Sneek oordeelt dat een klacht onterecht is uitgebracht, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen onderzoekskosten – aan de zijde van CrossFit Sneek voor rekening van het Lid.
 7. Als een klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van het Lid in verband met de klacht.

Artikel 13 – Persoonsgegevens & privacy

 1. Het Lid staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens door CrossFit Sneek in het kader van de Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
 2. Het personeel van CrossFit Sneek is gerechtelijk te filmen én foto’s te maken tijdens de Dienstverlening. Het Lid stemt bij de aanmelding hiermee in, tenzij het Lid de optie ‘’wil niet op camera of social media’’ heeft aangevinkt.
 3. Partijen verbinden zich over en weer om (persoons-)gegevens van de andere partij of derden te behandelen overeenkomstig de op enig moment op ieder van hen van toepassing zijnde (privacy-)wet- en regelgeving ter zake de verwerking van deze (persoons-)gegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14 – Opschorting; ontbinding

 1. De vorderingen van CrossFit Sneek op het Lid zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de Overeenkomst aan CrossFit Sneek omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat het Lid niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • het Lid de verplichtingen uit de Overeenkomst, niet, niet volledig of niet tijdig zal nakomen;
 • indien CrossFit Sneek gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van het Lid en/of indien CrossFit Sneek het Lid gevraagd heeft redelijke zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
 • indien het Lid na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden te voldoen;
 • indien CrossFit Sneek op enig moment blijkt dat het Lid valse of verkeerde persoonsgegevens aan CrossFit Sneek heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat het Lid een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 • indien het Lid in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met zijn crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging ten laste van het Lid, Lid onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen voor het Lid wordt aangevraagd, of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
 • indien CrossFit Sneek aanwijzingen heeft dat door het Lid misbruik gemaakt wordt van de door CrossFit Sneek verleende diensten;
 • indien het Lid anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
 1. Het Lid dient in geval van een (mogelijk) faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling CrossFit Sneek hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 2. In de genoemde gevallen van lid 1 is CrossFit Sneek bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling, en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van het Lid die hierdoor door CrossFit Sneek geleden schade, van welke aard dan ook, te vergoeden en onverminderd de overigens aan CrossFit Sneek toekomende rechten. Hieronder wordt mede begrepen, maar niet beperkt tot:
 • het bevriezen van het lidmaatschap.
 • bij het bevriezen van het lidmaatschap langer dan één maand (ofwel: een betaalperiode), geeft het Lid zijn eventuele vaste plaatsen in lessen op.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid  

 1. CrossFit Sneek is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door het Lid, behoudens het hierna bepaalde.
 2. CrossFit Sneek is slechts aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van CrossFit Sneek of haar direct leidinggevenden is de aansprakelijkheid van CrossFit Sneek voor schade zijdens Lid beperkt tot het bedrag dat CrossFit Sneek bij het Lid in rekening heeft gebracht voor de Dienstverlening door CrossFit Sneek verminderd met out-of-pocket kosten, (voorgeschoten) kosten en bedragen al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden. Indien CrossFit Sneek ter zake is verzekerd, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Wanneer meerdere Leden schade hebben geleden, is de aansprakelijkheid van CrossFit Sneek jegens die Leden gezamenlijk in ieder geval beperkt tot het bepaalde in lid 3.
 3. CrossFit Sneek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijdens Lid aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een mogelijk door het Lid af te sluiten dan wel een afgesloten verzekering.
 4. Het Lid dient bij het gebruik van de faciliteiten van CrossFit Sneek zelf in te schatten wat hij aankan. Het Lid kan een trainer in de arm nemen, gebruik maken van tips en adviezen in de SportBit-app of via andere middelen van CrossFit Sneek. Het Lid blijft echter zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij sport en de keuzes die hij daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico van het Lid. Bij (twijfel over) fysieke condities, raadt CrossFit Sneek het Lid aan om deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor het Lid de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 5. Het Lid vrijwaart CrossFit Sneek voor aanspraken van Leden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade heeft of hebben geleden behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van CrossFit Sneek of haar direct leidinggevenden. Hieronder wordt mede begrepen, maar niet beperkt tot:
 • materiële en immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel en/of het gebruik van apparatuur van CrossFit Sneek.
 1. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van CrossFit Sneek gelden ook ten behoeve van werknemers van CrossFit Sneek, door CrossFit Sneek ingeschakelde derden en door haar betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.
 2. CrossFit Sneek is nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van Leden. Dit geldt ook voor goederen op het parkeerterrein voor CrossFit Sneek.
 3. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 16 – Verval van vorderingen

 1. Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van het Lid jegens CrossFit Sneek, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar vanaf het moment waarop het Lid bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten worden met een feit op grond waarvan het Lid deze rechten en/of bevoegdheden jegens CrossFit Sneek kan aanwenden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 17 – Lidmaatschap persoonsgebonden

 1. Het lidmaatschap is persoonsgebonden; het Lid is derhalve niet gerechtigd om het lidmaatschap over te dragen aan een derde.

Artikel 18 – Retournering credits en rittenkaart

 1. Een abonnement geeft het Lid recht op een aan dat abonnement gekoppelde aantal credits (per maand). Een rittenkaart geeft recht op het overeengekomen aantal lessen.
 2. Indien een Lid niet alle lessen – zoals overeengekomen op een rittenkaart – heeft afgenomen, heeft Lid nimmer recht op retournering van lidmaatschapsgelden.
 3. Het aantal credits per maand kan door Lid naar eigen inzicht worden ingezet, maar alleen in die specifieke maand. Credits kunnen nooit worden meegenomen naar opvolgende maanden, noch worden niet gebruikte credits financieel gecompenseerd.

Artikel 19 – Recht en geschilbeslechting

 1. Alle Overeenkomsten tussen CrossFit Sneek en het Lid en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige Overeenkomst tussen Partijen en/of deze Algemene Voorwaarden en niet onderling kunnen worden opgelost, zullen in beginsel worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van CrossFit Sneek.

 

Deel II Aanvullende voorwaarden

Artikel 20 – Onlosmakelijk geheel

 1. De voorwaarden in Deel II zijn de bijzondere voorwaarden van CrossFit Sneek die in aanvulling op de standaardvoorwaarden van Deel I van dit document gelden.
 2. De voorwaarden in Deel I en Deel II vormen een onlosmakelijk geheel.

Artikel 21 – Aanvullende definitie

 1. Huishoudelijk Regelement: het huishoudelijk reglement van CrossFit Sneek waarin omgangsregels zijn opgenomen waaraan de Leden zich moeten houden waaronder ten aanzien van faciliteiten van CrossFit Sneek en andere personen en hun eigendom;
 2. Website: www.crossfitsneek.nl

Artikel 22 – Cameratoezicht

 1. In verschillende ruimtes van CrossFit Sneek vindt cameratoezicht plaats. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van Leden en het waarborgen van de veiligheid van Leden en personeel.
 2. Cameratoezicht vindt slechts plaats:
 3. op plaatsen die de privacy van Leden en werknemers zo veel mogelijk respecteren. Geen cameratoezicht vindt in ieder geval plaats in kleedkamers, sanitaire voorzieningen, individuele kantoren of andere plaatsen waar medewerkers en bezoekers van CrossFit Sneek een hoge mate van privacy mogen verwachten;
 4. op een wijze die voorkomt dat er onnodig of disproportioneel veel gemonitord wordt;
 5. op transparante wijze, wat betekent dat heimelijk cameratoezicht of het gebruik van verborgen camera’s niet wordt toegepast;
 6. alleen in een algemene ruimte wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer zich daarin tevens een patchkast, kostbare goederen of voorraden bevinden. De betreffende camera wordt daarbij slechts gericht op het te bewaken object en het bereik wordt strikt beperkt, zodat de privacy van de gebruikers van de algemene ruimte zoveel mogelijk wordt gerespecteerd.
 7. Het cameratoezicht om gebouwen en op terreinen van CrossFit Sneek moet zich zoveel mogelijk beperken tot de grenzen van het betreffende terrein, gebouw of goed en de openbare ruimte zoveel mogelijk respecteren.
 8. De lokale opslag van beelden binnen CrossFit Sneek is maximaal 1 maand, waarna deze automatisch worden gewist.
 9. Camerabeelden worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de gevallen waarin een bevoegd overheidsorgaan daartoe een wettige (schriftelijke) vordering uitvaardigt, of wanneer een andere wettelijke regeling CrossFit Sneek hiertoe verplicht.

Artikel 23 – Omgang & Huishoudelijke Reglement

 1. De Leden zullen zich telkens gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden), het Huishoudelijk Reglement en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht. Het voorgaande betekent in ieder geval (zonder beperking) dat de volgende gedragingen door de Leden verboden zijn:
  1. discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid;
  2. lichamelijk contact met andere Leden, personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
  3. diefstal of het beschadigen van eigendommen van de Ondernemer of andere personen.
 2. Het Huishoudelijk Reglement bevat aanvullende regels ten aanzien van de omstandigheden in lid 1 van dit artikel en kan op de Website en in de vestigingen worden geraadpleegd.

 

Deel III Huishoudelijk Reglement

Om het sporten bij CrossFit Sneek zo aangenaam mogelijk te maken, geldt het volgende Huishoudelijk Reglement – om jouw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Let op: Crossfit Sneek is te allen tijde gerechtigd om aanvullende huishoudelijke regels toe te voegen, om zo de veiligheid van alle sporters te kunnen waarborgen. Leden dienen zich altijd aan deze regels en/of aanwijzingen van begeleiders te houden.

Artikel 24 – Sporter

 1. Deelname aan trainingen en gebruikmaking van apparatuur van CrossFit Sneek gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 2. Voor aanvang van het eerste gebruik van de apparatuur dien je, voor je eigen bescherming, één proefles te volgen.
 3. Je dient ieder apparaat schoon en droog achter te laten voor de Leden die erna komen.
 4. Indien de groepsles begonnen is, mag men de groepsleszaak niet meer betreden.
 5. Deelnemers aan de groepsles mogen de zaal, buiten calamiteiten om, niet vroegtijdig verlaten.
 6. Tijdens de open box uren is het niet toegestaan om het apparatuur luidruchtig te laten vallen. Ook dient het geluidsniveau te worden beperkt.
 7. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in/bij CrossFit Sneek.
 8. Ongewenste en of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in/bij CrossFit Sneek.
 9. Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt.
 10. Neem altijd aanwijzingen van de betreffende coach in acht, dit – onder meer – om blessures te voorkomen.

Artikel 25 – Veiligheid

 1. Het is verplicht een geldend toegangsbewijs bij je te hebben als je CrossFit Sneek betreedt.
 2. De aanwijzingen van het personeel van CrossFit Sneek dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd; CrossFit Sneek is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen.
 3. Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn.
 4. Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen.
 5. Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc. zijn niet toegestaan in de sportruimten. CrossFit Sneek raadt je aan geen waardevolle spullen mee te nemen.
 6. Verkoop- en/of promotieactiviteiten of het geven van PT diensten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CrossFit Sneek.
 7. Indien je sport in een sportruimte van CrossFit Sneek waar op bepaalde tijden geen personeel aanwezig is, dien je jezelf te vergewissen van de veiligheidsprotocollen die gelden.

Artikel 26 – Waardevolle spullen, kleding, schoenen en handdoek

 1. Het dragen van gepaste sportkleding is verplicht.
 2. Het sporten met ontbloot bovenlichaam, gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
 3. Het dragen van hemdjes of singlets is alleen toegestaan in de groepsleszaal.
 4. Het is verplicht om de box via de kantine te betreden en daar goed je voeten te vegen bij binnenkomst.
 5. Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.
 6. CrossFit Sneek is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het gebouw van CrossFit Sneek.

Artikel 27 – Drank, etenswaren, roken, huisdieren

 1. Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimtes van CrossFit Sneek.
 2. Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen in/bij CrossFit Sneek is verboden.
 3. Huisdieren zijn in CrossFit Sneek niet toegestaan.

Artikel 28 – Sanctie

 1. Het in strijd handelen met de regels van het Huishoudelijk Reglement, overeenkomst tot lidmaatschap en/of de Algemene Voorwaarden van Cross Fit Sneek – kan intrekking van de lidmaatschap tot gevolg hebben – zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.