Artikel 1: Contractduur en opzegging
Inschrijfgeld en contractduur worden niet gehanteerd. Het lidmaatschap wordt simpelweg stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand. Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder moment worden opgezegd. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. De opzegging dient schriftelijk/via de mail te worden opgezegd bij de administratie (administratie@crossfitfriesland.nl)

Artikel 2: Kosten
Het lidmaatschapsgeld welke cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door Crossfit Sneek worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren.

Artikel 3: Betalingsverplichting
Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incasso’s geschieden rond de 3e van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige storno’s behoudt Crossfit Sneek het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van Crossfit Sneek wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar.

Artikel 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden
Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid 24u tevoren afbericht te doen. Bij een aanwezigheid van minder dan 50% op de vaste lestijd in een kwartaal, behoudt Crossfit Sneek het recht het betreffend lid te verplaatsen naar een andere lestijd. Zonder dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

Artikel 5: Huishoudelijk reglement
De cursist houdt zich aan de door of wegens de directie van Crossfit Sneek gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/ of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
De cursist verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist Crossfit Sneek vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Crossfit Sneek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geld ook voor goederen die op het parkeerterrein voor Crossfit Sneek heeft staan.

Artikel 7: Opschorten lidmaatschap
Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden bevroren. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bij het bevriezen van het langer dan 1 maand (lees 1 betaalperiode), geef het lid zijn eventuele vaste plaatsen in lessen op.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid cursist
De Cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van Crossfit Sneek nauwgezet op te volgen, teneide een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afbericht, zal Crossfit Sneek het lidmaatschap met de cursist beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam vanzelf terug.

Versie maart 2021